Jak v GoPay vyplácíme peníze za přijaté platby?

30. 05. 2019

Aktuality/GoPay

Víte, jaké dvě věci jsou na platební bráně vůbec nejdůležitější?

Umění provést zákazníka platebním procesem a hladké předání přijatých plateb majiteli e-shopu.

O tom prvním jsme už několikrát psali, například tady a tady.

Jak probíhá přesun prostředků z GoPay na bankovní účet e-shopu, vám popíšeme v tomto článku.

Jak probíhá platba (rychlé opáčko)

Nejprve si zopakujeme, jak vlastně funguje GoPay.
Jak funguje GoPay

 1. Platba
  Zákazník provede platbu na portálu obchodníka přes platební bránu.
 2. Autorizace platby
  GoPay předá informace o platbě k autorizaci. Při autorizaci banka zákazníka potvrzuje, jestli má zákazník na účtu dost peněz a jestli může platba proběhnout. Pokud je vše v pořádku, platba je schválena.
 3. Emise elektronických prostředků
  Následně dojde k navýšení zůstatku elektronických peněz na GoPay obchodním účtu obchodníka. Zároveň GoPay o výsledku autorizace informuje zákazníka i obchodníka (a obchodník může expedovat zboží).
Co je GoPay obchodní účet?
Každému, kdo přijímá platby přes GoPay vede GoPay tzv. GoPay obchodní účet. Na ten jsou prostřednictvím elektronických peněz připisovány prostředky za přijaté platby přes platební bránu.

A teď se konečně dostáváme k tomu, jak skutečné peníze putují od zákazníka k obchodníkovi.

Jak putují peníze

Elektronické prostředky na GoPay obchodním účtu nejsou opravdové peníze. Jde pouze o ekvivalent skutečných peněz ve světě GoPay.

Cesta skutečných peněz probíhá následovně:

GoPay

 1. Přesun peněz od banky zákazníka do banky GoPay
  Krátce po autorizaci platby obdrží GoPay od banky zákazníka tzv. bankovní avízo. Jde o informaci, která GoPay říká, že může očekávat, že banka zákazníka zašle na bankovní účet GoPay peníze ve výši autorizované platby. Ke skutečnému připsání peněz na bankovní účet GoPay, a tedy i k pokrytí autorizované platby, dochází podle typu platby a doby placení do několika hodin, v některých případech i do několika dní.
  To má GoPay jen jeden bankovní účet?
  Ne. Ve skutečnosti má GoPay celou síť bankovních účtů, do které sbírá peníze z plateb od bank zákazníků.
 2. Vyúčtování GoPay
  Aby bylo možné přijaté peníze vypořádat, provádíme v GoPay tzv. vyúčtování. Jde o proces, kdy GoPay sečte přijaté prostředky obchodníka na jeho GoPay obchodním účtu, odečte od nich poplatky za své služby a výsledek sesumíruje do tzv. dokumentu o vyúčtování. Vyúčtování se provádí vždy za určité období.
 3. Přesun peněz z banky GoPay do banky obchodníka
  Jakmile proběhne vyúčtování, zadává GoPay příkaz k výplatě skutečných peněz v sumě podle vyúčtování na bankovní účet obchodníka. V závislosti na tom, jestli vyúčtování proběhlo automaticky, nebo ho provedl obchodník manuálně, dochází následně k výplatě peněz z banky GoPay do banky obchodníka. Zároveň s tím se sníží zůstatek elektronických prostředků na GoPay obchodním účtu obchodníka, a to o vyúčtovanou částku včetně poplatku pro GoPay.
  Odkud GoPay posílá vyúčtované platby?
  Jakmile dojde k vyúčtování a platby jsou kryté, odesíláme platební příkaz, a to:
  CZK platby posíláme z Komerční banky,
  EUR platby posíláme z VUB banky,
  HUF platby posíláme z CIB,
  PLN platby posíláme z Pekao,
  platby v ostatních měnách posíláme z Komerční banky.

Jak dlouho trvá převod peněz z banky GoPay do banky obchodníka?
U vnitrobankovního převodu, např. Komerční banka – Komerční banka, je převod rychlý, peníze v praxi obdržíte do několika minut od odeslání příkazu.

Mezibankovní bankovní převody jsou pomalejší. Platby jsou připisovány další den od odeslání příkazu.

Vlastnosti GoPay vyúčtování

Vyúčtování hraje v procesu zasílání peněz z GoPay obchodníkům klíčovou roli. Proto si na něj více posvítíme.

Frekvence vyúčtování

Základní vlastností vyúčtování je jeho frekvence, tedy to, jak často a za jaké období probíhá.

Vyúčtování může probíhat denně, týdně nebo měsíčně. Za počáteční den týdenního i měsíčního vyúčtování se bere kalendářní den předcházející dni, kdy obchodník začal bránu provozovat.

Pokud vyúčtování probíhá podle denní, týdenní nebo měsíční frekvence, říkáme, že probíhá automaticky.

Kromě toho může vyúčtování kdykoli provést obchodník – potom mluvíme o manuálním vyúčtování. Manuální vyúčtování nemá frekvenci, proto u něj nelze říct, za jaké období probíhá. Jednoduše do něj zahrnujeme všechny prostředky za přijaté platby, které má 3 dny před provedením manuálního vyúčtování obchodník na obchodním účtu (Proč 3 dny, to vysvětlíme za chvíli).

Proč je frekvence důležitá?
U automatického vyúčtování posíláme příkaz k výplatě peněz z banky GoPay do banky obchodníka ve stejný den, kdy vyúčtování proběhne. Ve stejný den má obchodník zpravidla peníze na svém účtu. Odeslání peněz u manuálního vyúčtování závisí na době, kdy obchodník vyúčtování provede. Když to stihne v pracovní den do 10 hodin dopoledne, peníze mu zašleme v ten samý den. Peníze u později provedených manuálních vyúčtování jsou odesílány až následující pracovní den.
Jaké je standardní nastavení frekvence vyúčtování?
Standardně nastavujeme měsíční vyúčtování, kdy počátečním dnem je kalendářní den před dnem, kdy obchodník bránu zprovoznil.

Minimální částka pro vyúčtování

Minimální částka říká, od jaké výše prostředků na GoPay obchodním účtu má vyúčtování probíhat.

Když má například obchodník nastavenou minimální částku pro vyúčtování 10 Kč, znamená to, že vyúčtování má probíhat až ve chvíli, kdy je na obchodnímu účtu obchodníka alespoň 10 Kč.

Proč je minimální částka důležitá?
Pokud je na obchodním účtu nižší zůstatek než minimální částka pro vyúčtování, vyúčtování neproběhne a k dalšímu pokusu o vyúčtování dojde až v následujícím vyúčtovacím období. Tak to probíhá do chvíle, než je na obchodním účtu dostatečný zůstatek.
Jaké je standardní nastavení minimální částky?
Standardní nastavení minimální částky pro vyúčtování je 10 Kč.

Parametr D

Parametr D je klíčovou vlastností vyúčtování. Určuje, s jakým zpožděním od posledního dne zúčtovacího období má vyúčtování proběhnout.

Proč má vyúčtování probíhat se zpožděním? Protože GoPay smí vyplácet pouze kryté peníze (=ty, které už má na bankovním účtu). Potíž je v tom, že v okamžiku provedení platby peníze ještě kryté nejsou a jejich vyplácením v tento moment bychom de facto poskytovali krátkodobé úvěry (a na to nemáme oprávnění).

K vykrytí přijatých plateb dochází, jak je vidět výše, až několikadenním zpožděním. A právě tohle období pomáhá parametr D překlenout.

Jaké je standardní nastavení parametru D?
Parametr D je standardně nastaven na hodnodu D=3. Znamená to, že k vyúčtování dochází se zpožděním o 3 dny od posledního dne vyúčtovacího období.

Jak to funguje v praxi?

Automatické týdenní vyúčtování s parametrem D=3

Máme frekvenci vyúčtování nastavenou na každý týden. Posledním dnem zúčtovacího období je neděle. Parametr D=3.

Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

GoPay

Vyúčtování proběhne automaticky 3 dny (protože parametr D=3) od posledního dne zúčtovacího období, tedy ve čtvrtek. V ten samý den pošleme peníze na bankovní účet obchodníka.

Odeslány budou peníze za platby přijaté v předchozím týdnu od pondělí do neděle.

Automatické měsíční vyúčtování s parametrem D=3

Máme měsíční frekvenci vyúčtování, kdy počáteční období je 10. den v měsíci. Parametr D=3.

Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

GoPay vyúčtování

Posledním dnem zúčtovacího období je 9. den v měsíci (Vyúčtování probíhá od 10. dne do 9. dne následujícího měsíce. Proto je posledním dnem 9. den.).

Vyúčtování se proto provede 13. den v měsíci (D=3, tedy 3 dny od posledního dne) a ve stejný den odešleme peníze na bankovní účet obchodníka.

Odeslány budou peníze za platby přijaté od 10. dne předchozího měsíce do 9. dne současného měsíce.

Manuální vyúčtování s parametrem D=3

Chci provést manuální vyúčtování. Parametr D=3.

Kdy proběhne vyúčtování, za jaké období a kdy pošle GoPay peníze na bankovní účet obchodníka?

Manuální vyúčtování proběhne v den, kdy ho obchodník zadá.

Protože i na manuální vyúčtování se vztahuje parametr D, do vyúčtování zahrnujeme platby přijaté 3 dny před provedením vyúčtování (u D=3).

GoPay vyúčtování

Například do manuálního vyúčtování, které obchodník provede v pátek, zahrneme všechny platby na GoPay obchodním účtu přijaté do pondělní půlnoci.

Odeslání peněz na bankovní účet obchodníka závisí na době provedení manuálního vyúčtování.

Pokud zadáte manuální vyúčtování v pracovní den do 10 hodin dopoledne, ještě ten den, pokud vyúčtování proběhne, peníze odešleme.

Pokud provedete manuální vyúčtování v pracovní den po 10. hodině dopoledne, nebo o víkendu, pošleme peníze následující pracovní den.

Proč někdy vyúčtování neproběhne?

Vyúčtování nemusí vždy proběhnout. Jaké nejčastější důvody ho brzdí?

Debetní pohyb v rámci parametru D

Při vyúčtování chce systém vyúčtovat všechny prostředky za celé zúčtovací období. Během 3denního posunutí vyúčtování od posledního dne zúčtovacího období (v rámci parametru D), ale může dojít na obchodním účtu k tzv. debetnímu pohybu, který reálný zůstatek prostředků na obchodním účtu GoPay sníží (Jde buď o storno platby, nebo stržení poplatku za správu brány, pokud je aplikován.).

Systém v takové situaci chce vyúčtovat více prostředků, než se na obchodním účtu nachází. Proto dojde k pozastavení vyúčtování.

Jakmile je prostředků dostatek (Obchodník přijme platbu přes platební bránu, nebo obchodní účet “dobije” bankovním převodem.), vyúčtování je obnoveno a proběhne automaticky.

Další důvody, proč vyúčtování neprobíhá, jsme sepsali do článku 7 důvodů, proč se vám nedaří vyúčtovat.

To nejlepší ze světa online plateb do vaší schránky

Zanechte nám svůj e-mail a my vám 2x měsíčně pošleme čerstvé novinky ze světa online plateb a e-shopů.

Jan Vodička

Honza se v GoPay stará o marketing a komunikaci. Rozhodně ho nesledujte na Twitteru.

O čem jsme ještě psali